GeOlymp 2012 - V Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:03:29)
+2
(00:29:13)
+1
(00:50:46)
+1
(01:57:50)
4 04:41:18 100
2 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:09)
+
(00:11:30)
+1
(00:42:44)
3 01:17:23 73.68
3 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:04:54)
+
(00:20:11)
+
(00:52:34)
-2 3 01:17:39 72.41
4 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:06:06)
+
(00:17:27)
+2
(01:03:09)
3 02:06:42 71.19
5 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:38)
+1
(01:00:14)
+
(00:54:50)
-3 3 02:19:42 70
6 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:07:46)
+
(00:16:57)
+4
(01:10:59)
-4 3 02:55:42 68.85
7 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:37)
+
(00:21:29)
+4
(01:59:23)
3 03:44:29 67.74
8 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +1
(00:04:05)
+
(00:15:43)
+5
(01:32:29)
-2 3 03:52:17 66.67
9 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:06:13)
+1
(00:53:56)
+6
(01:44:13)
3 05:04:22 65.63
10 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:02:52)
+6
(00:59:24)
+3
(01:21:27)
-11 3 05:23:43 64.62
11 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:06:34)
+2
(01:05:27)
+15
(01:53:41)
3 08:45:42 63.64
12 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:02:17)
+
(00:15:59)
-2 2 00:18:16 41.79
13 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:06:47)
+
(00:19:00)
-6 -1 2 00:25:47 41.18
14 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:05:13)
+
(00:21:55)
-6 2 00:27:08 40.58
15 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +
(00:06:40)
+
(00:21:49)
-1 2 00:28:29 40
16 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:04:19)
+
(00:24:39)
-10 2 00:28:58 39.44
17 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:06:01)
+
(00:27:50)
-8 2 00:33:51 38.89
18 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:37)
+
(00:35:37)
-8 2 00:41:14 38.36
19 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:08:29)
+
(00:37:05)
-2 2 00:45:34 37.84
20 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +
(00:05:12)
+
(00:40:59)
-2 2 00:46:11 37.33
21 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +1
(00:07:17)
+
(00:20:35)
2 00:47:52 36.84
22 ბეატრიჩე ბიაჯინი (FreeUni) +
(00:13:47)
+
(00:42:16)
-3 2 00:56:03 36.36
23 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:57)
+1
(00:42:03)
-1 2 01:10:00 35.9
24 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:05:54)
+2
(00:28:33)
-7 2 01:14:27 35.44
25 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:12:19)
+
(01:02:10)
-1 2 01:14:29 35
26 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:04:39)
+
(01:11:37)
-2 2 01:16:16 34.57
27 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:11:29)
+
(00:51:13)
-2 2 01:22:42 34.15
28 დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU) +
(00:16:25)
+1
(00:51:00)
-3 2 01:27:25 33.73
29 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:03:30)
+2
(00:53:09)
-3 2 01:36:39 33.33
30 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:17:05)
+1
(01:00:05)
-3 2 01:37:10 32.94
31 ანა ბაქრაძე (Sch #42) +
(00:11:31)
+2
(01:00:15)
2 01:51:46 32.56
32 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:10:59)
+
(01:41:50)
2 01:52:49 32.18
33 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:03:18)
+2
(01:11:57)
2 01:55:15 31.82
34 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +2
(00:25:34)
+
(00:59:24)
2 02:04:58 31.46
35 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) +1
(00:23:24)
+1
(01:27:21)
2 02:30:45 31.11
36 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:22:48)
+
(01:58:28)
2 02:41:16 30.77
37 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(01:16:12)
+
(01:31:09)
2 02:47:21 30.43
38 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +2
(00:22:57)
+1
(01:36:24)
2 02:59:21 30.11
39 ნუგზარ ჩხაიძე (, Mziuri) +
(00:13:55)
+10
(01:24:43)
2 04:58:38 29.79
40 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +4
(00:25:25)
+7
(01:44:57)
2 05:50:22 29.47
41 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +
(00:06:49)
-10 1 00:06:49 14.58
42 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) +
(00:11:41)
-1 1 00:11:41 14.43
43 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:14:33)
1 00:14:33 14.29
44 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +
(00:15:31)
-4 1 00:15:31 14.14
45 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:18:51)
-10 1 00:18:51 14
46 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +1
(00:19:51)
-1 1 00:19:51 13.86
47 თანო თეთვაძე (ATSU) +
(00:25:57)
-4 1 00:25:57 13.73
48 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +1
(00:11:56)
1 00:31:56 13.59
49 მაია ჯიხვაძე (ATSU) +1
(00:16:16)
1 00:36:16 13.46
50 ლაშა ფერაძე (FreeUni) +
(00:57:02)
1 00:57:02 13.33
51 ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:57:36)
1 00:57:36 13.21
52 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(01:00:17)
1 01:00:17 13.08
53 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(01:03:05)
1 01:03:05 12.96
54 გიორგი მაისურაძე (Tbilisi SU) +2
(00:37:44)
1 01:17:44 12.84
55 დიმიტრი ქარაული (Tbilisi SU) +
(01:43:23)
1 01:43:23 12.73
56 ვაჟა სინაურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0
57 გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) -9 -4 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:09)
+
(00:11:30)
+1
(00:42:44)
3 01:17:23 100
2 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:37)
+
(00:21:29)
+4
(01:59:23)
3 03:44:29 95.45
3 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +1
(00:04:05)
+
(00:15:43)
+5
(01:32:29)
-2 3 03:52:17 91.3
4 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:02:17)
+
(00:15:59)
-2 2 00:18:16 58.33
5 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:06:47)
+
(00:19:00)
-6 -1 2 00:25:47 56
6 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +
(00:06:40)
+
(00:21:49)
-1 2 00:28:29 53.85
7 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +1
(00:07:17)
+
(00:20:35)
2 00:47:52 51.85
8 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:12:19)
+
(01:02:10)
-1 2 01:14:29 50
9 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:04:39)
+
(01:11:37)
-2 2 01:16:16 48.28
10 ანა ბაქრაძე (Sch #42) +
(00:11:31)
+2
(01:00:15)
2 01:51:46 46.67
11 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:03:18)
+2
(01:11:57)
2 01:55:15 45.16
12 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +2
(00:25:34)
+
(00:59:24)
2 02:04:58 43.75
13 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) +1
(00:23:24)
+1
(01:27:21)
2 02:30:45 42.42
14 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:22:48)
+
(01:58:28)
2 02:41:16 41.18
15 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(01:16:12)
+
(01:31:09)
2 02:47:21 40
16 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +2
(00:22:57)
+1
(01:36:24)
2 02:59:21 38.89
17 ნუგზარ ჩხაიძე (, Mziuri) +
(00:13:55)
+10
(01:24:43)
2 04:58:38 37.84
18 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +4
(00:25:25)
+7
(01:44:57)
2 05:50:22 36.84
19 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +
(00:06:49)
-10 1 00:06:49 17.95
20 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:18:51)
-10 1 00:18:51 17.5
21 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(01:03:05)
1 01:03:05 17.07
22 გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) -9 -4 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:03:29)
+2
(00:29:13)
+1
(00:50:46)
+1
(01:57:50)
4 04:41:18 100
2 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:04:54)
+
(00:20:11)
+
(00:52:34)
-2 3 01:17:39 72.86
3 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:06:06)
+
(00:17:27)
+2
(01:03:09)
3 02:06:42 70.83
4 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:38)
+1
(01:00:14)
+
(00:54:50)
-3 3 02:19:42 68.92
5 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:07:46)
+
(00:16:57)
+4
(01:10:59)
-4 3 02:55:42 67.11
6 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:06:13)
+1
(00:53:56)
+6
(01:44:13)
3 05:04:22 65.38
7 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:02:52)
+6
(00:59:24)
+3
(01:21:27)
-11 3 05:23:43 63.75
8 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:06:34)
+2
(01:05:27)
+15
(01:53:41)
3 08:45:42 62.2
9 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:05:13)
+
(00:21:55)
-6 2 00:27:08 40.48
10 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:04:19)
+
(00:24:39)
-10 2 00:28:58 39.53
11 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:06:01)
+
(00:27:50)
-8 2 00:33:51 38.64
12 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:37)
+
(00:35:37)
-8 2 00:41:14 37.78
13 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:08:29)
+
(00:37:05)
-2 2 00:45:34 36.96
14 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +
(00:05:12)
+
(00:40:59)
-2 2 00:46:11 36.17
15 ბეატრიჩე ბიაჯინი (FreeUni) +
(00:13:47)
+
(00:42:16)
-3 2 00:56:03 35.42
16 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:57)
+1
(00:42:03)
-1 2 01:10:00 34.69
17 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:05:54)
+2
(00:28:33)
-7 2 01:14:27 34
18 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:11:29)
+
(00:51:13)
-2 2 01:22:42 33.33
19 დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU) +
(00:16:25)
+1
(00:51:00)
-3 2 01:27:25 32.69
20 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:03:30)
+2
(00:53:09)
-3 2 01:36:39 32.08
21 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:17:05)
+1
(01:00:05)
-3 2 01:37:10 31.48
22 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:10:59)
+
(01:41:50)
2 01:52:49 30.91
23 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) +
(00:11:41)
-1 1 00:11:41 15.18
24 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:14:33)
1 00:14:33 14.91
25 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +
(00:15:31)
-4 1 00:15:31 14.66
26 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +1
(00:19:51)
-1 1 00:19:51 14.41
27 თანო თეთვაძე (ATSU) +
(00:25:57)
-4 1 00:25:57 14.17
28 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +1
(00:11:56)
1 00:31:56 13.93
29 მაია ჯიხვაძე (ATSU) +1
(00:16:16)
1 00:36:16 13.71
30 ლაშა ფერაძე (FreeUni) +
(00:57:02)
1 00:57:02 13.49
31 ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:57:36)
1 00:57:36 13.28
32 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(01:00:17)
1 01:00:17 13.08
33 გიორგი მაისურაძე (Tbilisi SU) +2
(00:37:44)
1 01:17:44 12.88
34 დიმიტრი ქარაული (Tbilisi SU) +
(01:43:23)
1 01:43:23 12.69
35 ვაჟა სინაურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 gojira +
(00:03:11)
+
(00:10:13)
+
(01:28:08)
-2 +2
(01:09:47)
4 03:31:19 100
2 brolia +
(00:03:29)
+2
(00:29:13)
+1
(00:50:46)
+1
(01:57:50)
4 04:41:18 98.44
3 jskhirtladze +
(00:03:09)
+
(00:11:30)
+1
(00:42:44)
3 01:17:23 72.69
4 llaki +
(00:04:54)
+
(00:20:11)
+
(00:52:34)
-2 3 01:17:39 71.59
5 LADY +
(00:06:06)
+
(00:17:27)
+2
(01:03:09)
3 02:06:42 70.52
6 scientist1642 +
(00:04:38)
+1
(01:00:14)
+
(00:54:50)
-3 3 02:19:42 69.49
7 piku +
(00:07:46)
+
(00:16:57)
+4
(01:10:59)
-4 3 02:55:42 68.48
8 gskhirtladze03 +
(00:03:37)
+
(00:21:29)
+4
(01:59:23)
3 03:44:29 67.5
9 teleporter +1
(00:04:05)
+
(00:15:43)
+5
(01:32:29)
-2 3 03:52:17 66.55
10 Dixtosa +
(00:06:13)
+1
(00:53:56)
+6
(01:44:13)
3 05:04:22 65.63
11 shavgula +
(00:02:52)
+6
(00:59:24)
+3
(01:21:27)
-11 3 05:23:43 64.73
12 dlapiashvili +
(00:06:34)
+2
(01:05:27)
+15
(01:53:41)
3 08:45:42 63.85
13 giorgi123 +
(00:02:17)
+
(00:15:59)
-2 2 00:18:16 42
14 NoTiNGeM +
(00:06:47)
+
(00:19:00)
-6 -1 2 00:25:47 41.45
15 Khatia +
(00:05:13)
+
(00:21:55)
-6 2 00:27:08 40.91
16 asakevarashvili +
(00:06:40)
+
(00:21:49)
-1 2 00:28:29 40.38
17 kokadva +
(00:04:52)
+
(00:23:38)
2 00:28:30 39.87
18 Kutso +
(00:04:19)
+
(00:24:39)
-10 2 00:28:58 39.38
19 nmach10 +
(00:06:01)
+
(00:27:50)
-8 2 00:33:51 38.89
20 baraba +
(00:05:37)
+
(00:35:37)
-8 2 00:41:14 38.41
21 giunagio5 +
(00:08:29)
+
(00:37:05)
-2 2 00:45:34 37.95
22 gpataraia +
(00:05:12)
+
(00:40:59)
-2 2 00:46:11 37.5
23 tornike +1
(00:07:17)
+
(00:20:35)
2 00:47:52 37.06
24 bea +
(00:13:47)
+
(00:42:16)
-3 2 00:56:03 36.63
25 Cipusha +
(00:07:57)
+1
(00:42:03)
-1 2 01:10:00 36.21
26 nbarb091 +
(00:05:54)
+2
(00:28:33)
-7 2 01:14:27 35.8
27 lashabuxo +
(00:12:19)
+
(01:02:10)
-1 2 01:14:29 35.39
28 irakli_p +
(00:04:39)
+
(01:11:37)
-2 2 01:16:16 35
29 maria +1
(00:11:29)
+
(00:51:13)
-2 2 01:22:42 34.62
30 Bright_Day +
(00:16:25)
+1
(00:51:00)
-3 2 01:27:25 34.24
31 Elle +
(00:03:30)
+2
(00:53:09)
-3 2 01:36:39 33.87
32 avtandil +
(00:17:05)
+1
(01:00:05)
-3 2 01:37:10 33.51
33 anushki +
(00:11:31)
+2
(01:00:15)
2 01:51:46 33.16
34 nutsu +
(00:10:59)
+
(01:41:50)
2 01:52:49 32.81
35 aazizian +
(00:03:18)
+2
(01:11:57)
2 01:55:15 32.47
36 baqari131 +2
(00:25:34)
+
(00:59:24)
2 02:04:58 32.14
37 vano2000 +1
(00:23:24)
+1
(01:27:21)
2 02:30:45 31.82
38 giorgibagdavadze +1
(00:22:48)
+
(01:58:28)
2 02:41:16 31.5
39 nikanick11 +1
(01:16:12)
+
(01:31:09)
2 02:47:21 31.19
40 baqari_2001 +2
(00:22:57)
+1
(01:36:24)
2 02:59:21 30.88
41 giorgikotoreishvili +4
(00:40:30)
+3
(01:26:11)
-2 2 04:06:41 30.58
42 nugusha +
(00:13:55)
+10
(01:24:43)
2 04:58:38 30.29
43 bakuricucxashvili +4
(00:25:25)
+7
(01:44:57)
2 05:50:22 30
44 nika_losa +
(00:06:49)
-10 1 00:06:49 14.86
45 sevteen +
(00:09:54)
1 00:09:54 14.72
46 chkopo +
(00:11:41)
-1 1 00:11:41 14.58
47 tengo92 +
(00:14:33)
1 00:14:33 14.45
48 devnoza +
(00:14:34)
-4 1 00:14:34 14.32
49 kunchula +
(00:15:31)
-4 1 00:15:31 14.19
50 giogio +
(00:18:51)
-10 1 00:18:51 14.06
51 gkiko +1
(00:19:51)
-1 1 00:19:51 13.94
52 tanano93 +
(00:25:57)
-4 1 00:25:57 13.82
53 pepela +1
(00:11:56)
1 00:31:56 13.7
54 Maia +1
(00:16:16)
1 00:36:16 13.58
55 lasha_p92 +
(00:57:02)
1 00:57:02 13.46
56 tmchedlishvili +
(00:57:36)
1 00:57:36 13.35
57 iLevan +
(01:00:17)
1 01:00:17 13.24
58 dragon +
(01:03:05)
1 01:03:05 13.13
59 shvelo +
(01:12:32)
-1 1 01:12:32 13.02
60 gmaisuradze +2
(00:37:44)
1 01:17:44 12.91
61 dq04 +
(01:43:23)
1 01:43:23 12.8
62-64 pakura -1 0 00:00:00 0
62-64 gvancacucxashvili -9 -4 0 00:00:00 0
62-64 dazube -6 0 00:00:00 0