GeOlymp 2012 - IV Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:03:48)
+
(00:12:09)
+1
(00:25:26)
+8
(01:49:40)
4 05:31:03 100
2 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:02:57)
+
(00:10:23)
+
(00:25:33)
-1 3 00:38:53 73.99
3 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:03)
+1
(00:09:24)
+
(00:20:27)
3 00:52:54 73
4 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:46)
+
(00:22:13)
+
(00:49:52)
3 01:19:51 72.04
5 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:05:42)
+
(00:17:31)
+2
(00:59:33)
3 02:02:46 71.1
6 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:05)
+1
(00:10:36)
+3
(00:35:00)
-4 3 02:09:41 70.19
7 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:04:42)
+1
(00:25:23)
+1
(01:04:38)
-1 3 02:14:43 69.3
8 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:05:10)
+2
(00:16:28)
+1
(00:42:08)
3 02:23:46 68.44
9 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:12:22)
+2
(00:44:49)
+
(00:52:28)
3 02:29:39 67.59
10 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:12:44)
+
(00:28:56)
+1
(01:14:05)
3 02:35:45 66.77
11 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:02:30)
+
(00:08:04)
+7
(00:38:23)
3 03:08:57 65.96
12 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +1
(00:07:32)
+
(00:14:55)
+4
(01:12:08)
3 03:14:35 65.18
13 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:04:49)
+
(00:09:05)
+7
(00:31:26)
-8 3 03:25:20 64.41
14 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:06:30)
+
(00:11:53)
+6
(01:19:50)
-7 3 03:58:13 63.66
15 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:08:26)
+1
(01:27:06)
+5
(01:22:30)
-1 3 04:58:02 62.93
16 გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU) +3
(00:49:20)
+
(00:54:19)
+1
(01:54:36)
-2 3 04:58:15 62.22
17 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:12:37)
+
(00:31:11)
+9
(01:55:55)
3 05:39:43 61.52
18 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +1
(00:06:17)
+
(01:27:53)
+9
(01:34:17)
3 06:28:27 60.83
19 ვატო ტაბატაძე (Sch #63) +8
(01:10:19)
+
(00:22:14)
+5
(00:53:02)
3 06:45:35 60.16
20 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +2
(00:19:23)
+
(00:28:58)
+20
(01:35:01)
3 09:43:22 59.51
21 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:05:07)
+
(00:13:35)
-7 2 00:18:42 39.25
22 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:05:08)
+
(00:11:46)
-12 2 00:36:54 38.83
23 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:10:36)
+
(00:31:26)
2 00:42:02 38.42
24 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:11:36)
+
(00:30:57)
-6 2 00:42:33 38.02
25 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:07:31)
+1
(00:24:41)
-8 2 00:52:12 37.63
26 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:01:56)
+2
(00:10:37)
-22 2 00:52:33 37.24
27 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:20:36)
+
(00:15:04)
-3 2 00:55:40 36.87
28 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +1
(00:11:33)
+
(00:24:26)
-2 2 00:55:59 36.5
29 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) +
(00:06:26)
+
(00:51:09)
2 00:57:35 36.14
30 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:08:08)
+
(00:17:01)
-9 2 01:05:09 35.78
31 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:10:02)
+
(00:48:27)
-8 2 01:18:29 35.44
32 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +3
(00:06:57)
+
(00:15:18)
-11 2 01:22:15 35.1
33 თანო თეთვაძე (ATSU) +
(00:07:11)
+
(01:39:52)
-5 2 01:47:03 34.76
34 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri) +3
(00:10:23)
+1
(00:29:17)
2 01:59:40 34.43
35 მაია ჯიხვაძე (ATSU) +1
(00:46:39)
+
(00:58:01)
-6 2 02:04:40 34.11
36 ნუგზარ ჩხაიძე (, Mziuri) +1
(00:12:31)
+2
(01:35:05)
2 02:47:36 33.8
37 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:07:04)
-3 -1 1 00:07:04 16.74
38 დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU) +
(00:08:24)
-10 1 00:08:24 16.59
39 ბექა სალდაძე (ATSU) +
(00:15:54)
-6 1 00:15:54 16.44
40 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:10:13)
-4 1 00:30:13 16.29
41 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:11:00)
-29 1 00:31:00 16.15
42 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +1
(00:11:31)
-7 1 00:31:31 16.01
43 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +1
(00:11:40)
-5 -1 1 00:31:40 15.87
44 გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri) +1
(00:15:57)
-2 1 00:35:57 15.73
45 ანამარია ჩხაიძე (Sch #1, Mziuri) +1
(00:16:44)
1 00:36:44 15.6
46 მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) +1
(00:21:47)
-4 1 00:41:47 15.47
47 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +2
(00:11:42)
-25 1 00:51:42 15.34
48 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +1
(00:34:38)
1 00:54:38 15.21
49 გიორგი გოლეთიანი (ATSU) +2
(01:07:18)
-1 -1 1 01:07:18 15.08
50 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +2
(00:29:42)
1 01:09:42 14.96
51 დათო ჩხაიძე (Tbilisi SU) +2
(00:39:28)
1 01:19:28 14.84
52 დათო გოგაძე (Sch #42) +2
(00:45:22)
1 01:25:22 14.72
53 გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +3
(00:29:55)
-3 1 01:29:55 14.6
54 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(01:13:22)
-2 1 01:33:22 14.48
55 ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:54:38)
1 01:34:38 14.37
56 კაკო ყალიჩავა (ATSU) +3
(00:48:16)
-3 1 01:48:16 14.26
57 თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) +2
(01:10:24)
1 01:50:24 14.15
58 დავით ჯაფარიძე (Sch Kutaisi #41) +3
(00:58:48)
-2 1 01:58:48 14.04
59 დავით ტვილდიანი (Tbilisi SU) +2
(01:40:14)
-1 1 02:20:14 13.93
60 გიორგი ხალიჩავა (ATSU) +2
(01:49:30)
-6 1 02:29:30 13.83
61 დათო ხაჭაპურიძე (ATSU) +3
(01:32:41)
-2 1 02:32:41 13.72
62 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +6
(00:39:05)
-4 1 02:39:05 13.62
63 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +5
(01:00:47)
-3 1 02:40:47 13.52
64 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) +7
(00:34:34)
-10 1 02:54:34 13.42
65 ბერიკა თავაძე (Sch Kutaisi #41) +6
(01:28:47)
-3 -3 1 03:28:47 13.32
66-74 გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) -4 0 00:00:00 0
66-74 ლუკა დოდელია (Tbilisi SU) -3 -10 0 00:00:00 0
66-74 ლაშა გაბინაშვილი (GTU) -7 0 00:00:00 0
66-74 ზურა ჩაჩანიძე (Sch Kutaisi #41) -1 0 00:00:00 0
66-74 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
66-74 შოთა იორამაშვილი (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
66-74 ირაკლი ანთიძე (ATSU) -4 0 00:00:00 0
66-74 გიორგი რიჟამაძე (ATSU) -11 0 00:00:00 0
66-74 ბექა ჭანტურია (GTU) 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:02:57)
+
(00:10:23)
+
(00:25:33)
-1 3 00:38:53 100
2 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:03)
+1
(00:09:24)
+
(00:20:27)
3 00:52:54 96.67
3 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:12:44)
+
(00:28:56)
+1
(01:14:05)
3 02:35:45 93.55
4 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:02:30)
+
(00:08:04)
+7
(00:38:23)
3 03:08:57 90.63
5 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:04:49)
+
(00:09:05)
+7
(00:31:26)
-8 3 03:25:20 87.88
6 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:12:37)
+
(00:31:11)
+9
(01:55:55)
3 05:39:43 85.29
7 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +1
(00:06:17)
+
(01:27:53)
+9
(01:34:17)
3 06:28:27 82.86
8 ვატო ტაბატაძე (Sch #63) +8
(01:10:19)
+
(00:22:14)
+5
(00:53:02)
3 06:45:35 80.56
9 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:05:08)
+
(00:11:46)
-12 2 00:36:54 52.25
10 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:10:36)
+
(00:31:26)
2 00:42:02 50.88
11 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:01:56)
+2
(00:10:37)
-22 2 00:52:33 49.57
12 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:20:36)
+
(00:15:04)
-3 2 00:55:40 48.33
13 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) +
(00:06:26)
+
(00:51:09)
2 00:57:35 47.15
14 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +3
(00:06:57)
+
(00:15:18)
-11 2 01:22:15 46.03
15 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri) +3
(00:10:23)
+1
(00:29:17)
2 01:59:40 44.96
16 ნუგზარ ჩხაიძე (, Mziuri) +1
(00:12:31)
+2
(01:35:05)
2 02:47:36 43.94
17 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:07:04)
-3 -1 1 00:07:04 21.48
18 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:11:00)
-29 1 00:31:00 21.01
19 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +1
(00:11:40)
-5 -1 1 00:31:40 20.57
20 გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri) +1
(00:15:57)
-2 1 00:35:57 20.14
21 ანამარია ჩხაიძე (Sch #1, Mziuri) +1
(00:16:44)
1 00:36:44 19.73
22 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +2
(00:11:42)
-25 1 00:51:42 19.33
23 დათო გოგაძე (Sch #42) +2
(00:45:22)
1 01:25:22 18.95
24 გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +3
(00:29:55)
-3 1 01:29:55 18.59
25 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(01:13:22)
-2 1 01:33:22 18.24
26 დავით ჯაფარიძე (Sch Kutaisi #41) +3
(00:58:48)
-2 1 01:58:48 17.9
27 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +6
(00:39:05)
-4 1 02:39:05 17.58
28 ბერიკა თავაძე (Sch Kutaisi #41) +6
(01:28:47)
-3 -3 1 03:28:47 17.26
29 ზურა ჩაჩანიძე (Sch Kutaisi #41) -1 0 00:00:00 0
30 გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) -4 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:03:48)
+
(00:12:09)
+1
(00:25:26)
+8
(01:49:40)
4 05:31:03 100
2 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:46)
+
(00:22:13)
+
(00:49:52)
3 01:19:51 73.3
3 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:05:42)
+
(00:17:31)
+2
(00:59:33)
3 02:02:46 71.67
4 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:05)
+1
(00:10:36)
+3
(00:35:00)
-4 3 02:09:41 70.11
5 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:04:42)
+1
(00:25:23)
+1
(01:04:38)
-1 3 02:14:43 68.62
6 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:05:10)
+2
(00:16:28)
+1
(00:42:08)
3 02:23:46 67.19
7 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:12:22)
+2
(00:44:49)
+
(00:52:28)
3 02:29:39 65.82
8 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +1
(00:07:32)
+
(00:14:55)
+4
(01:12:08)
3 03:14:35 64.5
9 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:06:30)
+
(00:11:53)
+6
(01:19:50)
-7 3 03:58:13 63.24
10 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:08:26)
+1
(01:27:06)
+5
(01:22:30)
-1 3 04:58:02 62.02
11 გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU) +3
(00:49:20)
+
(00:54:19)
+1
(01:54:36)
-2 3 04:58:15 60.85
12 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +2
(00:19:23)
+
(00:28:58)
+20
(01:35:01)
3 09:43:22 59.72
13 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:05:07)
+
(00:13:35)
-7 2 00:18:42 39.09
14 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:11:36)
+
(00:30:57)
-6 2 00:42:33 38.39
15 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:07:31)
+1
(00:24:41)
-8 2 00:52:12 37.72
16 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +1
(00:11:33)
+
(00:24:26)
-2 2 00:55:59 37.07
17 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:08:08)
+
(00:17:01)
-9 2 01:05:09 36.44
18 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:10:02)
+
(00:48:27)
-8 2 01:18:29 35.83
19 თანო თეთვაძე (ATSU) +
(00:07:11)
+
(01:39:52)
-5 2 01:47:03 35.25
20 მაია ჯიხვაძე (ATSU) +1
(00:46:39)
+
(00:58:01)
-6 2 02:04:40 34.68
21 დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU) +
(00:08:24)
-10 1 00:08:24 17.06
22 ბექა სალდაძე (ATSU) +
(00:15:54)
-6 1 00:15:54 16.8
23 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:10:13)
-4 1 00:30:13 16.54
24 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +1
(00:11:31)
-7 1 00:31:31 16.29
25 მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) +1
(00:21:47)
-4 1 00:41:47 16.04
26 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +1
(00:34:38)
1 00:54:38 15.81
27 გიორგი გოლეთიანი (ATSU) +2
(01:07:18)
-1 -1 1 01:07:18 15.58
28 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +2
(00:29:42)
1 01:09:42 15.36
29 დათო ჩხაიძე (Tbilisi SU) +2
(00:39:28)
1 01:19:28 15.14
30 ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:54:38)
1 01:34:38 14.93
31 კაკო ყალიჩავა (ATSU) +3
(00:48:16)
-3 1 01:48:16 14.73
32 თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU) +2
(01:10:24)
1 01:50:24 14.53
33 დავით ტვილდიანი (Tbilisi SU) +2
(01:40:14)
-1 1 02:20:14 14.33
34 გიორგი ხალიჩავა (ATSU) +2
(01:49:30)
-6 1 02:29:30 14.14
35 დათო ხაჭაპურიძე (ATSU) +3
(01:32:41)
-2 1 02:32:41 13.96
36 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +5
(01:00:47)
-3 1 02:40:47 13.78
37 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) +7
(00:34:34)
-10 1 02:54:34 13.61
38-44 შოთა იორამაშვილი (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
38-44 ლუკა დოდელია (Tbilisi SU) -3 -10 0 00:00:00 0
38-44 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
38-44 ლაშა გაბინაშვილი (GTU) -7 0 00:00:00 0
38-44 ბექა ჭანტურია (GTU) 0 00:00:00 0
38-44 გიორგი რიჟამაძე (ATSU) -11 0 00:00:00 0
38-44 ირაკლი ანთიძე (ATSU) -4 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 piku +
(00:03:48)
+
(00:12:09)
+1
(00:25:26)
+8
(01:49:40)
4 05:31:03 100
2 tornike +
(00:02:57)
+
(00:10:23)
+
(00:25:33)
-1 3 00:38:53 74.15
3 jskhirtladze +
(00:03:03)
+1
(00:09:24)
+
(00:20:27)
3 00:52:54 73.31
4 Elle +
(00:07:46)
+
(00:22:13)
+
(00:49:52)
3 01:19:51 72.5
5 tsotne +1
(00:05:18)
+1
(00:16:03)
+
(00:22:44)
-5 3 01:24:05 71.7
6 LADY +
(00:05:42)
+
(00:17:31)
+2
(00:59:33)
3 02:02:46 70.92
7 brolia +
(00:04:05)
+1
(00:10:36)
+3
(00:35:00)
-4 3 02:09:41 70.16
8 Khatia +
(00:04:42)
+1
(00:25:23)
+1
(01:04:38)
-1 3 02:14:43 69.41
9 shavgula +1
(00:05:10)
+2
(00:16:28)
+1
(00:42:08)
3 02:23:46 68.68
10 llaki +
(00:12:22)
+2
(00:44:49)
+
(00:52:28)
3 02:29:39 67.97
11 irakli +1
(00:12:44)
+
(00:28:56)
+1
(01:14:05)
3 02:35:45 67.27
12 gskhirtladze03 +
(00:02:30)
+
(00:08:04)
+7
(00:38:23)
3 03:08:57 66.58
13 giunagio5 +1
(00:07:32)
+
(00:14:55)
+4
(01:12:08)
3 03:14:35 65.91
14 nikasvanidze +1
(00:04:49)
+
(00:09:05)
+7
(00:31:26)
-8 3 03:25:20 65.25
15 Kutso +1
(00:06:30)
+
(00:11:53)
+6
(01:19:50)
-7 3 03:58:13 64.6
16 scientist1642 +
(00:08:26)
+1
(01:27:06)
+5
(01:22:30)
-1 3 04:58:02 63.97
17 ProgrammerG +3
(00:49:20)
+
(00:54:19)
+1
(01:54:36)
-2 3 04:58:15 63.35
18 aazizian +
(00:12:37)
+
(00:31:11)
+9
(01:55:55)
3 05:39:43 62.74
19 asakevarashvili +1
(00:06:17)
+
(01:27:53)
+9
(01:34:17)
3 06:28:27 62.14
20 vato20071 +8
(01:10:19)
+
(00:22:14)
+5
(00:53:02)
3 06:45:35 61.56
21 gpataraia +2
(00:19:23)
+
(00:28:58)
+20
(01:35:01)
3 09:43:22 60.98
22 nmach10 +
(00:05:07)
+
(00:13:35)
-7 2 00:18:42 40.28
23 tornike5 +1
(00:05:08)
+
(00:11:46)
-12 2 00:36:54 39.91
24 elene_1998 +
(00:10:36)
+
(00:31:26)
2 00:42:02 39.55
25 avtandil +
(00:11:36)
+
(00:30:57)
-6 2 00:42:33 39.19
26 dlapiashvili +
(00:07:31)
+1
(00:24:41)
-8 2 00:52:12 38.84
27 giorgi123 +
(00:01:56)
+2
(00:10:37)
-22 2 00:52:33 38.5
28 machaidzeelene +1
(00:20:36)
+
(00:15:04)
-3 2 00:55:40 38.16
29 nbarb091 +1
(00:11:33)
+
(00:24:26)
-2 2 00:55:59 37.83
30 sophiebregadze +
(00:06:26)
+
(00:51:09)
2 00:57:35 37.5
31 kasra +
(00:10:18)
+
(00:48:20)
-2 2 00:58:38 37.18
32 Cipusha +2
(00:08:08)
+
(00:17:01)
-9 2 01:05:09 36.86
33 Dixtosa +1
(00:10:02)
+
(00:48:27)
-8 2 01:18:29 36.55
34 NoTiNGeM +3
(00:06:57)
+
(00:15:18)
-11 2 01:22:15 36.25
35 teleporter +1
(00:05:24)
+2
(00:23:24)
-10 2 01:28:48 35.95
36 tanano93 +
(00:07:11)
+
(01:39:52)
-5 2 01:47:03 35.66
37 nikabika97 +3
(00:10:23)
+1
(00:29:17)
2 01:59:40 35.37
38 Maia +1
(00:46:39)
+
(00:58:01)
-6 2 02:04:40 35.08
39 nugusha +1
(00:12:31)
+2
(01:35:05)
2 02:47:36 34.8
40 dragon +
(00:07:04)
-3 -1 1 00:07:04 17.26
41 Bright_Day +
(00:08:24)
-10 1 00:08:24 17.13
42 B33ka +
(00:15:54)
-6 1 00:15:54 16.99
43 maria +1
(00:10:13)
-4 1 00:30:13 16.86
44 giorgibagdavadze +1
(00:11:00)
-29 1 00:31:00 16.73
45 nutsu +1
(00:11:31)
-7 1 00:31:31 16.6
46 nika_losa +1
(00:11:40)
-5 -1 1 00:31:40 16.48
47 shotasilagadze +1
(00:15:46)
-2 -7 1 00:35:46 16.35
48 giorgi2122 +1
(00:15:57)
-2 1 00:35:57 16.23
49 ana +1
(00:16:44)
1 00:36:44 16.11
50 mindia +1
(00:21:47)
-4 1 00:41:47 15.99
51 shvelo +1
(00:27:29)
1 00:47:29 15.88
52 lashabuxo +2
(00:11:42)
-25 1 00:51:42 15.76
53 giorgikotoreishvili +1
(00:33:06)
-1 1 00:53:06 15.65
54 iLevan +1
(00:34:38)
1 00:54:38 15.54
55 golegole +2
(01:07:18)
-1 -1 1 01:07:18 15.43
56 kunchula +2
(00:29:42)
1 01:09:42 15.32
57 wearing +2
(00:39:28)
1 01:19:28 15.21
58 datogogadze +2
(00:45:22)
1 01:25:22 15.1
59 dazube +2
(00:45:26)
1 01:25:26 15
60 gvancacucxashvili +3
(00:29:55)
-3 1 01:29:55 14.9
61 naruto +3
(00:33:03)
1 01:33:03 14.8
62 giogio +1
(01:13:22)
-2 1 01:33:22 14.7
63 elguja +3
(00:34:33)
1 01:34:33 14.6
64 tmchedlishvili +2
(00:54:38)
1 01:34:38 14.5
65 Fox_7 +3
(00:48:16)
-3 1 01:48:16 14.4
66 toro +2
(01:10:24)
1 01:50:24 14.31
67 dato1 +3
(00:58:48)
-2 1 01:58:48 14.22
68 chola +4
(00:43:52)
-1 1 02:03:52 14.12
69 Daviti +2
(01:40:14)
-1 1 02:20:14 14.03
70 devnoza +5
(00:41:45)
-2 1 02:21:45 13.94
71 ara +2
(01:49:30)
-6 1 02:29:30 13.85
72 davita +3
(01:32:41)
-2 1 02:32:41 13.77
73 bakuricucxashvili +6
(00:39:05)
-4 1 02:39:05 13.68
74 pepela +5
(01:00:47)
-3 1 02:40:47 13.59
75 chkopo +7
(00:34:34)
-10 1 02:54:34 13.51
76 berikatavadze +6
(01:28:47)
-3 -3 1 03:28:47 13.43
77-88 ntavtetrishvili -1 0 00:00:00 0
77-88 gtkesh -4 0 00:00:00 0
77-88 giorgi2000 -11 0 00:00:00 0
77-88 irakliantidze -4 0 00:00:00 0
77-88 tutenstein -1 0 00:00:00 0
77-88 zurachacha -1 0 00:00:00 0
77-88 sevteen -6 -7 0 00:00:00 0
77-88 sho -1 0 00:00:00 0
77-88 lukasa -3 -10 0 00:00:00 0
77-88 GaBinashvili -7 0 00:00:00 0
77-88 DreadLord -4 0 00:00:00 0
77-88 beqa1993 0 00:00:00 0